اجرای پوشش ضد حریق

دستورالعمل اجرای پوشش های ضد حریق ملاتی

 Spray-Applied Fire-Resistive Materials Method Statement

1- ارائه برنامه زمان بندی اجرای پوشش ضد حریق :

برنامه زمان بندی مناسب اجرای پوشش ضد حریق با توجه به پیشرفت فیزیکی اجرای عملیات کل پروژه تعیین می شود. مناسبترین زمان برای شروع اجرای عملیات پس از نصب بخشی از سازه های فلزی و اجرای حداقل دو سقف می باشد. این عملیات بهتر است پیش از شروع سفت کاری و اجرای تاسیسات صورت پذیرد.

تبصره 1 :اجرای عملیات پوشش ضد حریق می بایستی توسط مجریان کارآزموده و مورد تایید کارخانه سازنده (& Applicators Recognized   Certified )انجام گیرد. در ضمن اجرای عملیات نیز تحت نظارت بازرسین کارخانه سازنده صورت می پذیرد. این روند در نهایت به صدور ضمانت نامه (گارانتی) شرکت تولید کننده پوشش محافظ در برابر حریق می انجامد.

تبصره 2 :بررسی شرایط آب و هوایی و دما و رطوبت و شدت باد از عوامل مهم و تاثیرگذاری است که می بایست در طول اجرای عملیات مد نظر قرار گیرد. حداقل دمای مجاز جهت اجرای عملیات برای تمامی پوشش های مالتی محافظ در برابر حریق 4 + درجه سانتیگراد می باشد.

تبصره 3 :

1- پیمانکار پس از ارائه برنامه زمان بندی اقدام به اجرای یک نمونه به عنوان Up  Mock جهت شفاف سازی روش اجرا و نمونه قابل قیاس در طول پروژه می نماید.

2- تجهیز کارگاه

3- آماده سازی سطوح

این مرحله شامل بازدید پوشش ضد خوردگی سازه بوده و در صورت لزوم، تعمیرات مورد نیاز و برطرف نمودن هر گونه آالینده شیمیایی و معدنی که مانع اتصال مناسب پوشش های محافظ در برابر حریق بر روی سازه می شود.

4- اجرای توری جهت مسلح نمودن پوشش محافظ در برابر حریق (موردی)

اجرای سیستم مسلح نمودن پوشش محافظ در برابر حریق (Reinforcement Mesh) به صورت موردی و بر اساس سایز پروفیل سازه ها مطابق با استاندارد BS 8202 PART 1 انجام می گیرد.

5- اجرای الیه واسط و کلیدی یا Key Coat  یا Primer اجرای الیه پرایمر با ضخامت تقریبی 100 میکرون باعث بهبود و افزایش چسبندگی مکانیکی پوشش محافظ در برابر حریق بر روی سازه ها می گردد. همچنین این الیه محافظ شیمیایی وظیفه همگون سازی ضدزنگ اجرا شده روی سطح سازه که عموما پایه اسیدی دارند با مواد پایه سیمانی با پایه قلیایی را بر عهده دارند تا از انجام هرگونه واکنش شیمیایی و هیدرولیتی جلوگیری کنند. همچنین خاصیت الاستیسیته این مواد باعث دمپ شدن ریز لرزه های سازه شده و از ترک خودرن و ریزش مواد جلوگیری میکند. این لرزه ها میتوانند از عبور و مرور خوردرو ها در پارکینگ ایجاد شود.

6- اختلاط و اعمال مواد پوشش محافظ در برابر حریق

محصوالت شرکت ISOLATEK به صورت آماده برای امتزاج (premix )به محل پروژه حمل شده و بر اساس نوع محصول، طبق دستورالعمل فنی کارخانه سازنده با در نظر گرفتن دانسیته مورد نظر با حجم مشخصی از آب قابل شرب و طی مدت زمان مشخصی مخلوط گردیده و با تجهیزات و ماشین آالت مخصوص پاشش که از قبل جهت آن محصول کالیبره شده است، اسپری می شود. این اجرا بر اساس شرایط محیطی (دما، رطوبت، و …) و ضخامت پوشش می تواند طی یک تا چند لایه انجام گیرد.

7- کنترل کیفی (QC) مباحثی چون ضخامت پوشش و وزن مخصوص آن بر اساس استاندارد ASTM E-605

8- انجام گرفته و رکورد های به دست آمده بر اساس Batch Number  محصول در گزارشات کنترل کیفی روزانه(Daily QC Report Sheet  )ثبت می شود. نهایتا با در دست داشتن اطلاعات مربوط به نحوه اجرای هر Batch Number محصول، از طریق گزارشات روزانه کنترل کیفی به همراه گزارشات روزانه کارِ کارگاه (Daily Report Work ) و سرویس پیگیری و نظارت بر تولید محصول که از طریق مراکز استاندارد بین المللی ناظر بر پروسه تولید انجام میگیرد، کارفرما قادر به پیگیری کیفیت پوشش محافظ در برابر حریق اجرا شده در پروژه از نقطه استحصال مواد معدنی تشکیل دهنده پوشش محافظ در برابر حریق تا نقطه پایانی (محصول اجرا شده در پروژه) خواهد بود.