محاسبات و طراحی پوشش ضد حریق

1- تعیین میزان تاخیر مورد نیاز (Fire Rating  )

جهت محاسبه ضخامت و طراحی پوشش ضد حریق، نیاز به مشخص نمودن زمان الزم جهت محافظت سازه در برابر حریق می باشد. این زمان براساس یکی از آیین نامه های زیر محاسبه می شود:

 جداول نشریه 112 سازمان برنامه (دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی)

 نشریه 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش)

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

فصل هفتم آیین نامه)  ( IBC-ver.2012 International Building Code

 آیین نامه (Ver.2012)NFPA 5000

2- تعیین مشخصات ساختمان

جهت مقاوم سازی سازه، شاخص های زیر در مورد ساختمان مورد بررسی قرار میگیرد:

 نوع المان سازه و قاب سازه ای ( شامل ستون ها، تیرهای اصلی، تیرهای فرعی، خرپاها و بادبندها و سقف ها )

 نوع کاربری و انواع تصرف ها در ساختمان

 تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان

 فاصله نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی تا محل پروژه

 سیستم های اعلام و اطفاء حریق

3-انجام محاسبات و تعیین ضخامت مواد پوشش ضد حریق

مراحل زیر جهت تعیین ضخامت مواد پوشش ضد حریق دنبال می شود:

1-3 محاسبه و تعیین W/D یا HP/A برای کلیه مقاطع بر اساس نقشه های سازه

2-3 .انتخاب نوع استاندارد طراحی یا آیین نامه طراحی شامل یکی از آیین نامه های 263-UL یا 476-BS یا ASTM-119

3-3 .تعیین نوع مقطع و تعیین روش اجرا: محیطی(Contour )یا توخالی (case in Hollow )یا تو پر (Solid Box)

4-3 .تعیین ضخامت با توجه به جداول طراحی آیین نامه انتخابی و همچنین نوع سازه ساختمان و نوع سقفها

4-4 .اخذ تاییدیه محاسبه ضخامت ها از کارخانه سازنده محصول