مشاوره و تامین و اجرای پوشش ضد حریق ساختمانی NAFCO

Nafco M.D 

نفکو با وزن مخصوص متوسط ، حدود 500 کیلوگرم بر متر مربع تولید شده و بر پایه سیمان و ورمیکولیت است و مناسب برای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، اداری و تجاری میباشد.

پوشش ضد حریق ساختمانی نفکو

Nafco L.D

نفکو با وزن مخصوص پایین، حدود 300 کیلوگرم بر متر مربع تولید شده و بر پایه سیمان و پرلیت است و مناسب برای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، اداری و تجاری میباشد.

 

پوشش محافظ حریق ساختمانی نفکو